Zasady korzystanie ze świetlic wiejskich

Zarządzenia Dyrektora SzDK w sprawie wynajmu pomieszczeń i sprzętów SzDK oraz zarządzenie sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin oraz umowy najmu i użyczenia.

Cennik najmu świetlicy wiejskiej we wsi Wolwark

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz
z 2013 r. poz.153) oraz § 5 ust. 5 uchwały nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr
103, poz.1772) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 0151-193/10 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia § 1 ust.
1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Określa się wysokość czynszu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich, stanowiących
własność gminy Szubin, na organizację: zabaw, dyskotek, przyjęć weselnych, przyjęć komunijnych, uroczystości
jubileuszowych, styp pogrzebowych w sposób następujący:Za przyjęcia weselne, dyskoteki i zabawy (za dobę): 250zł
Za przyjęcia komunijne, uroczystości jubileuszowe, stypy pogrzebowe (za dobę): 125zł

Za przekroczenie okresu najmu ponad 24 godziny, czynsz najmu wzrasta za każdą godzinę o: 10zł

link do zarządzenia na bip.szubin.pl