Strona główna

Walki o czyste chodniki ciąg dalszy:

W odpowiedzi na mój apel do ZDW Tuchola zarządzającego drogi DW247 z Szubina do Kcyni otrzymałem informację od samego radcy prawnego iż obowiązkiem utrzymania porządku na chodnikach spoczywa na mieszkańcach w sytuacji gdy granica posesji przylega bezpośrednio do granicy drogi.
Poniżej odpowiedź na mój mail oraz moja odpowiedź w dniu dzisiejszym zawierająca przystawanie przy obowiązku prac porządkowych po stronie ZDW Tuchola a nie mieszkańców Wolwarku.
Dodam, że przykrym jest fakt ze o tak podstawowe kwestie jak czystość trzeba walczyć pół roku i egzekwować tak proste rzeczy, wręcz oczywiste rzeczy że czystość najpierw a potem wszystko inne.
Sołtys Sołectwa Wolwark
 
 
użytkownik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. napisał:
Dzień dobry,
w odpowiedzi na wiadomość Pana Sołtysa z dnia 7 czerwca 2021 roku godz. 13:16 w sprawie zapiaszczonych i porośniętych chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 247, należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 z późn.zm.) to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Zauważyć należy, iż naczelną zasadą jest dbanie o czystość i porządek przez właścicieli nieruchomości położonych przy chodnikach. Potwierdzenie tego stanowiska znalazło odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 roku (K 22/97), który stwierdził zgodność art. 5 ust. 1 pkt 4 wskazanej powyżej ustawy z przepisami Konstytucji RP, gdyż ów norma prawa jest wyrazem przyjętego od dawna poglądu, zgodnie z którym z prawa własności wynikają także określone obowiązki społeczne. Obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości wynika również z tradycji prawnej istniejącej w polskim ustawodawstwie i traktowany jest jako element tradycji i kultury społecznej. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „czystość i estetyka miejsca zamieszkania obywateli oraz jego otoczenia są elementem kultury społeczeństwa i jako takie zasługują na prawną ochronę. Wprowadzenie w drodze ustawy obowiązku utrzymywania czystości chodników przylegających do nieruchomości przez właścicieli tychże nieruchomości jest niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony interesu publicznego, który miał na względzie ustawodawca. Nie istnieje bowiem równie efektywny sposób zapewnienia porządku, jak nałożenie obowiązku na właścicieli nieruchomości” (por. Radecki Wojciech, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. V).
Wobec takiego podejścia, to na właścicielach nieruchomości przyległych bezpośrednio do chodników należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach.
Oczywiście, zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2) tejże ustawy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi, w tym m.in. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny Odwoławczy w prawomocnym wyroku z dnia 23 marca 2012 roku (IX Ka 10/12) jednoznacznie stwierdził, że do zarządcy drogi należy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, ale uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości. Natomiast, Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w wyroku z dnia 5 października 2010 roku (II Waz 49/10) zawarł stanowisko że „chodnik jako część drogi przeznaczonej dla pieszych składa się z części wybetonowanej bądź wyłożonej kostką i pasa zieleni najczęściej położonego od strony granicy nieruchomości, ale także od pasa jezdni.”
Jednakże na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż na zarządcy drogi spoczywa wiele obowiązków, o których mowa m.in. w art. 19 i art. 20 oraz nast. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn.zm.). Jednym z nich jest utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (pkt 4).
Zapewnić należy, iż Zarządca Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje zadania do niego należące w odpowiedniej kolejności, kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa korzystających z dróg publicznych. Dalej, możemy zapewnić, iż zarządca dróg wojewódzkich wypełnia z należytą starannością wszystkie nałożone na niego obowiązki, w odpowiedniej kolejności i terminach uzależnionych od charakteru i znaczenia dla społeczeństwa.
Oczywiście Pana zgłoszenie zostało odnotowane i znajdzie swoje odzwierciedlenie w realizacji, w odpowiedniej kolejności, jak i zakresie wymaganym od zarządcy drogi.
Jednocześnie należy ponownie podkreślić, iż obowiązek utrzymania czystości i porządku w pierwszej kolejności spoczywa na właścicielach nieruchomości przyległych do dróg publicznych.

Z wyrazami szacunku.
Pozdrawiam,
Monika Mazurek-Wolna
Radca prawny
 
 
użytkownik Krzysztof Chruściński napisał:
Witam.
Z całym szacunkiem ale droga DW247 w obrębie naszego sołectwa oddzielona jest od posesji pasem zieleni. To w odniesieniu do poniższego cytatu Pani wypowiedzi:
"...przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;"
Zanieczyszczenia zalegające na chodnikach są głównie pochodzenia z technicznych procesów utrzymania dróg związanego z zapiaszczeniem jego powierzchni poprzez piaskarki w okresie zimowym.
Niedopuszczalnym jest wobec tego przedstawiony przez Panią fakt że społeczność ma wykonywać prace związane z utrzymaniem drogi. Skutki prac służb drogowych NIE MOGĄ wywierać na mieszkańcach obowiązku jej porządkowania.
Pragnę zaznaczyć ponadto, że mieszkańcy Wolwarku dbają o swoje otoczenie. Nie potrzebujemy w odpowiedzi na nasz apel wykładu na temat obowiązków obywatelskich, które w tej sytuacji nie mają zastosowania gdyż posesje oddziela od drogi pas zieleni i tym samym nie nakłada to na mieszkańców obowiązku prac gospodarczych w obrębie drogi DW247.
Przystaję przy swej woli uporządkowania stanu rzeczy przez zarządcę drogi i oczekuję szybkiej realizacji.
Z poważaniem
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark